Головна/Home

ГО «ГРОМАДСЬКА РАДА САМОВРЯДУВАННЯ»

 

                  код 25895759          02000, Київ, вул. Трехсвятительска 4в,   

 +38 095 196 86 89       

+38 095 642 23 73   

+38 096 153 96 96       [email protected]          www.samovryad24.com 

 

Українцям, дружнім спільнотам та українській діаспорі – звернення ! 

    У зв’язку з агресією Російської Федерації проти України, що почалася 24 лютого 2022 року, ГО «Громадська рада самоврядування» разом з низкою громадських організацій та наукових спільнот України розпочала діяльність фонду українських громад, спрямовану на скоріше припиненню війни та досягнення миру, гуманітарну та всіляку допомогу українським біженцям, їхнім громадам та територіальній обороні.

Враховуючи активну проукраїнську  громадську позицію кожного з вас, прошу сприяти даній роботі та допомагати у координації зусиль в тих спільнотах та країнах, в яких ви знаходитесь та маєте безпосередні стосунки з лідерами думок, місцевою громадою та українською діаспорою.

Місія   фонду на   даному етапі:

  •  Юридично – правовий захист та консультативно – правова, інформаційна підтримка громадян України, біженців та переміщених осіб в умовах військового часу.
  • Логістична та гуманітарна допомога громадянам України, біженцям та переселенцям що постраждали внаслідок військової агресії.
  • Організація взаємодії українських громад з громадами (спільнотами) в Європі, США, Канаді та інших демократичних країнах,  задля відтворення повноспроможності України через практичну та економічну  співпрацю.
  • Створення сприятливих можливостей для повернення родин біженців в Україну.
  • Юридично – правовий захист членів територіальних громад в Україні на період військової агресії та післявоєнний період.

Будемо вдячними за спільну участь та допомогу. 

Голова правління       

ГО «Громадська рада самоврядування»                     Микола Сергеєв

+ 38 095 196 86 89                 

[email protected]

 

Address to Ukrainians, friendly communities and the Ukrainian diaspora!

    In connection with the aggression of the Russian Federation against Ukraine, which began on February 24, 2022, our public organization «GRS» together with a number of public organizations and scientific communities of Ukraine launched a fund of Ukrainian communities to end the war and achieve peace, help Ukrainian refugees and their communities and territorial defense.

Given the active public position of each of you, I ask you to support this work and facilitate the coordination of efforts in the communities and countries in which you are located and have direct relations with opinion leaders, the local community and the Ukrainian diaspora.

The mission of the fund at this stage:

  • Legal protection and legal advice, information support for citizens of Ukraine, refugees and displaced persons.
  • logistical and humanitarian assistance to citizens of Ukraine, refugees and displaced persons affected by military aggression.
  • Organization of interaction of Ukrainian communities with communities (unions) of Europe, the USA, Canada and other democratic countries in order to restore the full capacity of Ukraine through practical and economic cooperation.
  • Creating favorable opportunities for the return of refugee families to Ukraine.
  • Legal protection of members of territorial communities in Ukraine during the period of military aggression and the postwar period.

We will be grateful for your joint participation and assistance.

Head of the Council  PO  «GRS»                             Mykola Sergeiev

+ 38 095 196 86 89                 

[email protected]

 

 


Про фонд

Метою діяльності фонду є реформа місцевого самоврядування, розширення повноважень регіонів.
Державна політика щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні:
— удосконалення взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування;
— реалізація реформи місцевого самоврядування;
— системне вдосконалення моделі місцевої влади;
— проведення адміністративно-територіальної реформи;
— подолання міжрегіональних диспропорцій;
— забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів;
— підвищення їх конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Місцеве_самоврядування_в_Україні